เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย กศน วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปรับพื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102