เรื่อง :: สรรหาผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มีนาคม 2556

ประชุมเพื่อสรรหา
"ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เพื่อไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ตึก 9)

โดย ผศ.ประภา เหล่าสมบูรณ์  ได้เป็นตัวแทน


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 มีนาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102