เรื่อง :: โครงการพัฒนาครูกลุ่มสูง (Master Teacher) วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556

โครงการพัฒนาครูกลุ่มสูง (Master Teacher)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 3)
วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102