เรื่อง :: การปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 9 ถึง 11 พฤษภาคม 2556


การปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102