เรื่อง :: ประมวลถาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 ธันวาคม 2552

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102