เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครูพันธุ์บึง 8 ตุลาคม 25556การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครูพันธุ์บึง
ครั้งที่ 1 /2557 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 25556
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 ตุลาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102