เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 5 รุ่น 4 วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเขต 10
ระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556 ค่าย 5 รุ่น 4


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 ตุลาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102