เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14 ตุลาคม 2556


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 10 
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556 
รุ่น 5 ค่าย 3 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 ตุลาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102