เรื่อง :: โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 25 ธันวาคม 2552
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวข้อ "การทำโครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์"

ชมถาพคลิกที่นี่


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 ธันวาคม 2552

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102