เรื่อง :: โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา GS54605 วันที่ 17 กันยายน 2556โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ในรายวิชา GS54605
วันที่ 17 กันยายน 2556
ณ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 กันยายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102