เรื่อง :: งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 25 กันยายน 2556"...แด่ศักดิ์ศรีที่สืบสาน"
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กันยายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102