เรื่อง :: ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการบุคลากร วันที่ 27 กันยายน 2556ด้วยรักและผูกพัน
งานเกษียณอายุราชการบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
วันที่ 27 กันยายน 2556 ณ หอประชุมเก่า


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 กันยายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102