เรื่อง :: การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556


การประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/2556
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิททยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 ธันวาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102