เรื่อง :: โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 11 ธันวาคม 2556


โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 ธันวาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102