เรื่อง :: นักศึกษาครูพันธุ์บึงและคณาจารย์ดูแลโครงการเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เพื่อสวัสดีปีใหม่


นักศึกษาครูพันธุ์บึงและคณาจารย์ดูแลโครงการ
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
เพื่อสวัสดีปีใหม่ 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102