เรื่อง :: พิธีทําบุญถวายภัทตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บ้านพักครูพันธุ์บึง 11 มกราคม 2557


พิธีทําบุญถวายภัทตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บ้านพักครูพันธุ์บึง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 
และคณะผู้บริหารโครงการครูพันธุ์บึง
ได้จัดพิธีทําบุญถวายภัทตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
ณ บ้านพักครูพันธุ์บึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102