เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557
ณ โรงแรม โกลเด้นบีช ชะอำ


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 มีนาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102