เรื่อง :: การเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มกราคม 2557




การเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 22 มกราคม 2557
ณ ลานไม้แดง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102