เรื่อง :: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยยาศาสตร์ วันที่ 21-22 มกราคม 2557โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4
วันที่ 21-22 มกราคม 2557 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102