เรื่อง :: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 พฤษภาคม 2557


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 พฤษภาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102