เรื่อง :: กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม 2557


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
สาขาวิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2557


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 พฤษภาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102