เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูพันธุ์บึงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2556โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับครูพันธุ์บึงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 มีนาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102