เรื่อง :: โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรภายนอก


โครงการบริการวิชาการ : อบรมพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรภายนอก
หลักสูตรที่ 1 อบรมการใช้ Google Application เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หลักสูตรที่ 2 อบรมโปรแกรมจัดการเอกสาร เวอร์ชั้นออนไลน์
ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2557
จัดโดยสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 เมษายน 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102