เรื่อง :: โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพในวันจันทรที่ 28 เมษายน 2557


โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันจันทรที่ 28 เมษายน 2557
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 เมษายน 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102