เรื่อง :: ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา


ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วันที่ 30 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 พฤษภาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102