เรื่อง :: คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเข้าตรวจเยี่ยมคณะ


คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 กันยายน 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102