เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2557โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 ตุลาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102