เรื่อง :: การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 12การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 12/2557
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 ตุลาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102