เรื่อง :: โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วันที่ 6 ถึง 7 กันยายน 2557โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 กันยายน 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102