เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น
สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 ตุลาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102