เรื่อง :: ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่าย 5 วันที่ 6 ถึง 10 ตุลาคม 2557ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่าย 5 วันที่ 6 ถึง 10 ตุลาคม 2557


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 ตุลาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102