เรื่อง :: ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2 / 2557
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เวลา 10.00 น.ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 ธันวาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102