เรื่อง :: กีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรเกมส์ ครั้งที่ 36กีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรเกมส์ ครั้งที่ 36
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 ธันวาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102