เรื่อง :: มอบกระเช้าอวยพรและขอพรแด่ท่านอธิการบดีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ว่าที่ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.กฤษณะ โสขุมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
และคณะเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรและขอพรแด่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 มกราคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102