เรื่อง :: โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 มกราคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102