เรื่อง :: 30 ปี สสส.จอมบึงมาราธอน30 ปี สสส.จอมบึงมาราธอน
วันที่ 17-18 มกราคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 มกราคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102