เรื่อง :: การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูพันธุ์บึงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาครูพันธุ์บึง
ปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 20 -21 ธันวาคม 2557
ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 ธันวาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102