เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งาน

     
     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ ัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช ้งาน
ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ อมบึง
ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2558
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102