เรื่อง :: โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาการจับจีบผ้า

     
     
 

 

 
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาการจับจีบผ้า
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
"การจับจีบผ้า"
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102