เรื่อง :: การประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 2558

     
 

 

 
  การประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2558
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102