เรื่อง :: โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

     
 

 

 
  โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102