เรื่อง :: พิธีซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558

     
 

 

 
  พิธีซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2558

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102