เรื่อง :: โครงการจัดการประกวดสวนถาดกล้วยไม้

โครงการจัดการประกวด สวนถาดกล้วยไม้และถ่ายถอด เทคโนโลยีการผลิตเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อ "กิจกรรมการประกวดสวนถาดกล้วยไม้" "กิจกรรมฝึกทักษะการเปลียนถ่ายอาหารใหเกับเนื้อเยื้อพืช" วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เนื่องในงาน "วิทย์17" จุดประกายความคิด พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชุบรี
     
 

 

 
  โครงการจัดการประกวด
สวนถาดกล้วยไม้และถ่ายถอด
เทคโนโลยีการผลิตเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อ
"กิจกรรมการประกวดสวนถาดกล้วยไม้"
"กิจกรรมฝึกทักษะการเปลียนถ่ายอาหารใหเกับเนื้อเยื้อพืช"
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
เนื่องในงาน "วิทย์17"
จุดประกายความคิด พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม
ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชุบรี

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102