เรื่อง :: การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 2558 ครั้งที่ 3

     
 

 

 
  การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102