เรื่อง :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงาน

     
     
 

 

 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102