เรื่อง :: กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     
 

 

 
  การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 /2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฏาคม 2558

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102