เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 5 /2558
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
21 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102