เรื่อง :: การอบรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์

     
 

 

 
  การอบรมการเรียนการสอน
โครงงานคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กรกฎาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102