เรื่อง :: โครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม

     
 

 

 
  โครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีพครู
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 กันยายน 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102