เรื่อง :: การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  การประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 กันยายน 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102